Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

 • กระบวนการอุปนัย กระบวนการนิรนัย กระบวนการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์การตัดสินใจโดยเครื่องมือหรือข้อมูลทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น

 • ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม  แนวทางการพัฒนาตนเอง  การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ตนเอง การพัฒนาความคิด แรงจูงใจ  บุคลิกภาพ  ภาวะผู้นำ  มนุษยสัมพันธ์  รวมทั้งการดูแลและการปฏิบัติตนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  การวางแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น  ตลอดจนสามารถสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำรงชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 • ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาอื่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอำนาจรัฐกับกฎหมายกระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา ศาล พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ทางการเมือง และสิทธิอุดมการทางการเมืองที่สำคัญ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป

   

 • ศึกษาแนวความคิดและวิธีการ ในการกำหนดนโยบายสาธารณะและ   การวางแผน ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ การกำหนดนโยบายสาธารณะและการวางแผน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับของแผน ขั้นตอนของการวางแผน การนำแผนไปสู่    การปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน ปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดนโยบายและการวางแผน โดยเน้นศึกษานโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ   ท้องถิ่น

 • ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ประเภทของระบบปฏิบัติการ แก่นระบบ หน้าที่และการจัดการระบบของระบบปฏิบัติการ ศึกษาระบบปฏิบัติการ เช่น Windows LINUX IOS เป็นต้น

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการ
  นำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การหาค่ากลาง การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

 • ลักษณะโครงสร้างขององค์กรโดยทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และแนวคิดในการจัดตั้งองค์กร ลักษณะประเภทขององค์การ หลักการบริหารและหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การจูงใจคนทำงาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายที่ตั้งไว้ตลอดจนศึกษาทฤษฎีหลักการบริหารสมัยใหม่ เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารโดยเน้นผลลัพธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • พัฒนาทักาะการฟัง การพูด ารอ่าน การเขียน ทั้งในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติหน้าที่การงานสร้างนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าหาข้อมูลด้วยวิธีที่ถูกต้อง การจดบันทึกสิ่งที่ฟังและอ่าน ตลอดจนการใช้กระบวนการเขียน พัฒนางานเขียน ฝึกทักษะการนำเสนอ ความรู้และความคิดเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ

 • คำอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาถึงลักษณะของธุรกิจประเภทต่าง ๆ  และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
  สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก เช่น การจัดการ การบัญชี การเงิน การผลิต การบริหารบุคคล การบริหารสำนักงาน ซึ่งควบคุมถึง เอกสารทางธุรกิจ  ประเภทต่าง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ การประกันภัย การบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 

 •   ศึกษาแม่บทการบัญชี  หลักบัญชีคู่ วิเคราะห์รายการค้า บันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น  สมุดบัญชีแยกประเภท  กระดาษทำการ  จัดทำงบทดลอง  การปรับปรุงและปิดบัญชี การทำงบการเงินของกิจการให้บริการและกิจการซื้อมาขายไป และการบัญชีภาษีมูลค่าเพ่ิม การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหากำไร

 • ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลองค์ประกอบฐานข้อมูล   ระบบ
  การจัดการฐานข้อมูล  การออกแบบฐานข้อมูล  การจัดโครงสร้างทางตรรกะและทางกายภาพ  การนอรมัลไลซ์

 • ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองคกร โครงสร้างของระบบ
  สารสนเทศเพื่ออการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ ฐานข้อมูลชุมชน ขยายข้อมูลจากองค์กรชุมชน
  ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน
  การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ   ความมั่นคงปลอดภัยและจริยธรรมในระบบสารสนเทศ